INFORMACE PRO KANDIDÁTY A ŽÁDOST O SOUHLAS

INFORMACE PRO KANDIDÁTY A ŽÁDOST O SOUHLAS

Odesláním svého životopisu – příp. jiným kontaktováním společnosti Mazars s.r.o., se sídlem: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00, založená dle českého práva, registrovaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze (oddíl C, vložka 33 439), identifikační číslo: 62582496 (dále jen Mazars) ohledně nabídky pracovního místa – uchazeč o zaměstnání prohlašuje, že se seznámil s informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů společností Mazars, a byl informován o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřuje svůj souhlas.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi. Společnost Mazars v rámci výběrového řízení zpracovává veškeré informace, které jí kandidát poskytne, přičemž tyto informace zahrnují zejména:
• jméno/příjmení
• adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
• emailová adresa/telefonní číslo
• CV
• získané vzdělání
• dosavadní pracovní praxi
• požadavky na pracovní zařazení
• další nepovinné údaje týkající se pracovní nabídky.

Společnost Mazars může dále v rámci výběrového řízení prověřit kvalifikaci kandidáta i v rámci veřejně přístupných zdrojů, jakými je např. profil kandidáta v rámci profesní sítě LinkedIn. Vaše údaje budou zpracovávány v papírové i elektronické formě za účelem vyhodnocení Vaší žádosti uchazeče o zaměstnání, zařazení do výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpřístupněny jednotlivým pracovníkům v rámci společnosti Mazars, které rozhodují o výběru uchazeče pro danou pracovní pozici.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici, nejdéle však po dobu 6 měsíců od jejich odeslání společnosti Mazars.

Udělíte-li nám souhlas k zařazení do databáze pro další výběrová řízení, budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu nebo po dobu 3 let od jejich odeslání společnosti Mazars.

Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně:

  • Právem přístupu ke svým osobním údajům.
  • Právem požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování nebo již nejsou splněny podmínky pro jejich další zpracování, a to v souladu s příslušnými ustanoveními článku 16, 17 a 18 Nařízení.
  • Právem svůj souhlas kdykoliv odvolat.
  • Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně hr@mazars.cz.

Zavřít

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.