ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Leendő munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai szerinti, a személyes adatok kezelésére vonatkozó előzetes tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiak szerint teszünk eleget:

 Adatkezelő:

MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (MAZARS)

Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.

Adószám: 10618684-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-078412

Cégjegyzéket vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Philippe Michalak Budzan ügyvezető

Elérhetőség:

(a továbbiakban: MAZARS)

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr. Borsy János Mátyás, Borsy Ügyvédi Iroda

Elérhetőség:

postacím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 35. I./2.

telefon: 06-52-418-506; 06-30-968-0642

e-mail: adatvedelmitisztviselo@mazars.hu

 Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR Rendelet 4. cikk 8.)

 Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk az adatfeldolgozókra vonatkozóan:

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, a Rendeletben és az Infotv-ben meghatározott feltételek teljesítése mellett. Az Adatfeldolgozó a munkavállalás céljából hozzá beérkező személyes adatok kezelése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó neve: T-Systems. Feladat: informatikai rendszerek (hálózat, szerverek, tűzfal) üzemeltetése.

Adatfeldolgozó neve: TalentSoft. Feladat: HR adatbázis fejlesztő és üzemeltető (ATS – Applicant tracking system).

 Adatkezelés

A Mazars új munkavállalók toborzása során az alábbi személyes adatkezelést végzi:

  1. a) Adatkezelés megnevezése:

Önéletrajzok gyűjtése munkaerő-toborzás céljából (adjhozza.hu karrieroldalon és Talentsoft karrierportálon keresztül)

Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pont)

A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a toborzás során személyes adatot kezel.

Adatkezelés célja: Munkaerő felvétel, toborzás, jelentkezők kiválasztása

Kezelt személyes adatok:

Változó, a jelentkező által megadott adatok (jellemzően név, cím, születési hely és idő, telefonszám, email cím, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata)

A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: A jelölt bármikor törölheti a feltöltött adatait az adatbázisból. Automatikus törlés a feltöltés után 2 évvel.

Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.

  1. b) Adatkezelés megnevezése:

 Önéletrajzok gyűjtése munkaerő-toborzás céljából – (addimpact@mazars.hu-ra és hr@mazars.hu-ra érkező jelentkezések és egyéb források pl. fejvadász, Profession adatbázis, LinkedIn kapcsolatok)

Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pont)

A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a toborzás során személyes adatot kezel.

Adatkezelés célja: Munkaerő felvétel, toborzás, jelentkezők kiválasztása

Kezelt személyes adatok:

Változó, a jelentkező által megadott adatok (jellemzően név, cím, születési hely és idő, telefonszám, email cím, iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata)

A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: A meghirdetett pozícióval kapcsolatos döntést követően, a fel nem vett jelöltek esetén a Mazars e-mailes megerősítést kér az önéletrajz – további 2 évre történő megtartásához. Az érintett hozzájárulása esetén a jelölt adatai a Talentsoft adatbázisba kerülnek, esetleges későbbi munkakörökkel kapcsolatos alkalmassági vizsgálatok céljából. Az adatbázisba kerülés után 2 évvel az adatok automatikusan törlődnek. Az érintett hozzájárulásának hiányában az állás betöltését követően a felvételre nem került jelöltek személyes adatai törlésre kerülnek.

Személyes adatok forrása: állásportálok, munkaerő-közvetítők, az érintett.

Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.

  1. c) Adatkezelés megnevezése:

 Jelentkezők értékelése

Jogalap: a MAZARS jogos érdekének teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f) pont)

A MAZARS jogos érdeke, hogy munkaerő szükségletét kielégítése, melynek érdekében a toborzás, kiválasztás során személyes adatot kezel.

Adatkezelés célja: Meghirdetett munkakörre jelentkezők alkalmasságának megítélése

Kezelt személyes adatok:

Név, azonosító adatok, szakmai, nyelvi és személyiségtipológiai tesztek, interjúztatók véleménye a jelölt szakmai és személyes kompetenciáiról.

A kezelt személyes adatok tárolásának időtartama: Talentsoft adatbázisban az adatok az önéletrajz feltöltése után 2 évvel automatikusan törlődnek. Kiválasztási dossziéban megőrzött adatok a döntést követően törlésre kerülnek.

A MAZARS új munkavállalók foglalkoztatása előtt megtekinti a jelentkezők Facebook és LinkedIn oldalán található nyilvános adatokat, azonban ezzel kapcsolatban külön adatkezelés nem merül fel.

Személyes adatok forrása: HR és interjúztató szakmai vezetők

Az adatokat a MAZARS HR toborzással felelős munkavállalói ismerhetik meg.

A személyes adatok címzettjei (mindegyik adatkezelés esetén):

A munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, csoportvezetők, üzletág vezetők, a MAZARS HR munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Tájékoztatás az érintett jogairól:

 Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a MAZARS-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAZARS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az MAZARS indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a MAZARS pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MAZARS korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A MAZARS minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a MAZARS tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MAZARS rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a MAZARS.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a MAZARS jogos érdekén alapuló adatkezelése ellen.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR Rendeletet. Felügyeleti hatóság:

NAIH

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

tel.: +36 1 391 1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

A MAZARS az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a MAZARS felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A MAZARS mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Tájékoztatás jogos érdekről és az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiről:

A jelentkezők értékelése adatkezelés esetén a MAZARS jogos érdeke, hogy az állásra jelentkezők alkalmasságát különböző szakmai, nyelvi és személyiségtipológiai tesztek alapján vizsgálja, majd ezek alapján értékelést készítsen annak érdekében, hogy a jelölttel való munkaviszony létesítéséről dönteni tudjon. A MAZARS csak a tesztek valamint az értékelés alapján tudja megítélni, hogy a jelölt alkalmas-e a pozícióra, szakmai, nyelvi és egyéb kompetenciái megfelelnek-e a munkakörhöz előírt elvárásoknak. Ezen adatok felvételének hiányában a MAZARS el kell, hogy utasítsa az érintett jelentkezését. A megjelölt adatkezeléssel érintett személyes adatok szolgáltatásának hiánya azzal jár, hogy az érintett nem tud a MAZARS-hoz állásra jelentkezni.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Felülvizsgálva: Budapest, 2020. február 17.

Közzétéve a MAZARS https://www.mazarscareers.com/hu honlapján a lábjegyzetben.

MAZARS Kft.

Philippe Michalak Budzan ügyvezető

 

Bezár

By browsing our website, you agree to the use of cookies. For more information concerning our cookie policy or on how to manage and modify your settings, please read our privacy policy.