Kwestie prawne

Zastrzeżenie praw autorskich

Prawa autorskie do całej zawartości portalu posiada Grupa Mazars i Mazars Polska.

Ogólne warunki korzystania

Serwis ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego. Rozprowadzanie lub reprodukowanie całej lub części jego zawartości do innych celów, w jakiejkolwiek formie, jest surowo wzbronione. Niezastosowanie się do tego zakazu będzie stanowić naruszenie praw autorskich i może spowodować wszczęcie postępowania cywilnego lub sądowego przeciwko odpowiedzialnej za to osobie lub podmiotowi.

Informacje dostępne na tej witrynie nie są objęte umową i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia. Usługi wymienione w portalu mogą mieć inną formę niż podana lub być niedostępne poza następującym krajem: Polska. Niniejsza witryna w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako serwis doradczy lub konsultingowy.

Mazars nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku korzystania z witryny. Hiperłącza prowadzą do zarządzanych przez osoby trzecie stron będących poza kontrolą Mazars.

Mazars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość tych stron.